Podpora

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.autovespa.cz mezi společností Autovespa Česká Lípa s.r.o. (dále jen „prodávající/podnikatel“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci podnikatelské činnosti.

1.                  Provozovatel internetového obchodu a prodávající z kupní smlouvy

Autovespa Česká Lípa s.r.o.

IČ 27313468

5.května 1356,Česká Lípa 47001

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C,vl.23900

2.                  Všeobecná ustanovení o sjednání kupní smlouvy

2.1.            Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující  přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého pak může provádět objednávky zboží.

2.2.            Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.3.            Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.            Podmínkou pro vznik kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícího prodávajícím. K platnosti elektronické objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky automaticky vygenerovaným emailem.

2.5.            Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši cen objednaného zboží.

2.6.            Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky(množství zboží, výše nákupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například písemně nebo telefonicky).

3.                  Cena zboží, dodací lhůta, platební podmínky

3.1.            Zboží je možno objednat prostřednictvím e-shopu, telefonicky nebo emailem.

3.2.            Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Za platnou cenu se považuje cena uvedená v katalogu v den odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, v tom případě uvědomí neodkladně kupujícího. Ceny na e-shopu a v kamenné prodejně se mohou lišit.

3.3.            U zboží, které je skladem vyřizujeme objednávku poslanou do 14:00 ještě tentýž den, objednávky poslané  déle posíláme hned následující pracovní den.

3.4.            Zboží odesíláme na adresu zákazníka dobírkou prostřednictvím zasilatelských společností, cena je 180,-Kč, možností je vyzvednutí na pobočce Zásilkovny cena je dle velikosti balíku od 80,- Kč anebo je možno zboží objednat a vyzvednout osobně na naší prodejně na adrese 5.května 1356 Česká Lípa.

3.5.            V případě, že zboží skladem není nebo se navýší cena poštovného z důvodu rozměru balíku, zákazníka informujeme emailem nebo telefonicky dohodou.

3.6.            Za poškození zboží přepravcem e-shop neodpovídá, doporučujeme proto neporušenost zásilky zkontrolovat a v případě poškození obalu nebo zboží ji okamžitě oznámit dopravci (sepsat s ním protokol) a reklamovat u prodávajícího. Pokud poškození zjistíte po rozbalení, neprodleně nás o tomto informujte.

3.7.            Výprodejové a akční nabídky jsou platné pouze do vyprodání zásob

3.8.            Ke zboží bude přiložen daňový doklad (účtenka,faktura) a případně i potvrzený záruční list dle druhu zboží. Místem plnění kupní smlouvy je sídlo nebo bydliště, jehož adresa je uvedena kupujícím v registračním formuláři.

3.9.            Za dodání zboží se považuje osobní převzetí zboží kupujícím, vlastnické právo ke zboží vzniká převzetím zboží.

3.10.        Pokud vyřízení objednávky trvá delší dobu, může kupující zaslat dotaz na naši emailovou adresu, kde mu bude ihned odpovězeno. V takovém případě je nutné uvést číslo Vaší objednávky a Váš email.

4.                  Záruka,reklamace,odstoupení od smlouvy

4.1.            Reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Zákazník je povinen případné vady poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží.

4.2.            Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta pro uplatnění práva z vad v délce 24 měsíců od dodání zboží.

4.3.           Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.4.             Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.

4.5.          Informujte nás telefonicky,e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

4.6.           Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.            

4.7.           Práva kupujícího vyplývají z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt. Náklady na doručení zboží k reklamaci hradí kupující. Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně, bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo poštovní služby, zašle je na své náklady zpět.           

4.8.       Záruční podmínky

       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §2095- §2117- §2165- §2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány :

Práva z vadného plnění

       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech :

a)u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b)na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c)u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d)vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením §2161 občanského zákoníku, tedy :

a)zboží má vlastnosti, které si kupující prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)zboží se hodí účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)zboží je věc odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d)zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná , není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zajistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b)na odstranění vady opravou věci

c)na přiměřenou slevu kupní ceny

d)odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Jeli vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí

a)došlo-li ke změně stavu důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b)použil-li kupující věc ještě před objevením vady

c)nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo

d)prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše,níž měl z použití věci prospěch

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost

   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

4.9. Odstoupení od smlouvy

   Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti(14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícímu vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky, že s touto formou souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 a)o poskytování služeb jestliže byly splněny jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

  c)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  d)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně s míseno jiným zbožím

 e)o opravě nebo údržbě provedené místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

  f)o dodávce zboží uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

       5. Ostatní ujednání

                Dokumentace ke kupní smlouvě je prodávajícím v nezbytném rozsahu archivována jako důvěrná za účelem splnění jeho povinností dle zákona č.563/1991Sb., o účetnictví, daňových a jiných předpisů. Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností Autovespa Česká Lípa s.r.o. IČ27313468 se sídlem 5.května 1356 Česká Lípa, jako prodávajícím. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě, že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy (webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt (autovespa.cz/index.php/kontakt ) na prodávajícího pro vyřešení na stálé situace.

 6. Cookies

   Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač,mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňujícím přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop autovespa.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pro tyto činnosti :

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně

  • přihlášení a ověřování - pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte

  • zabezpečení - cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek

  • sociální sítě - některý obsah z našich stránek můžete sdílet se svými přáteli

  • navzdory výše uvedenému vás na základě souborů cookies nejsme schopni identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu

   Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám. Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

   Služba ,která umožňuje analýzu našeho e-shopu se nazývá Google Analytics, je od společnosti Google Inc. Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

   Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech,které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

   Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, naše společnost není zodpovědná za obsah jiných webových stránek ani za uplatňování zásad ochrany dat jejich vlastníky. Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktualizováno 16.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

Nákupní košík

košík je prázdný

Kategorie zboží

spolehliva firma 2016 250  AUTOVESPA Česká Lípa s.r.o. - idatabaze.czAutodoplňky, autopříslušenství - idatabaze.cz

 

xxx
Copyright © 2024 www.autovespa.cz. Design by www.lasertime.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.